תוצאות חיפוש פרסומים והודעות

עמוד זה מציג את הפרסומים וההודעות שנמצאו על פי נתוני החיפוש

חזרה למסך חיפוש

נמצאו 69 תוצאות מתאימות

מספר תוכנית
שם תוכנית
סוג פרסום
תאריך פרסום
שם היזם
פרסום
ארכיב פרסומים
איחוד וחלוקה אח/060/18 פרטי התוכנית
בגוש 19517 חלקה 28
פרסום לפי תקנה 36 (ד)
23/12/2018
עטילה אדהם
קישור
איחוד וחלוקה אח/061/18 פרטי התוכנית
תשריט איחוד וחלוקה בחלקה 18634 חלקה 13
פרסום לפי תקנה 36 (ב)
19/12/2018
קישור
תוכנית 258-0490565 פרטי התוכנית
מתחם ב שכונה מערבית גוש חלב
פרסם למתן תוקף
17/12/2018
מועצה מקומית גוש חלב
קישור